Descripció:

Els participants treballaran per garantir la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús segur dels mitjans digitals i respectuós amb la dignitat humana. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, els participants treballaran com dur a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge per treballar a l’aula que desenvolupin la competència digital de l’alumnat.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

Objectius generals i específics

 1. Dissenyar i integrar situacions d’aprenentatge per desenvolupar la competència digital de l’alumnat per a la comunicació, la col·laboració i la participació ciutadana i per a la creació de la seva identitat digital.
 • 1. 1. Integrar en els processos d’ensenyament-aprenentatge situacions perquè l’alumnat desenvolupi la seva competència per comunicar-se i col·laborar utilitzant tecnologies digitals, exercir una ciutadania activa i gestionar de manera responsable la seva identitat digital.
 • 1.2. Seleccionar, entre les tecnologies proporcionades per l’AE o pels titulars del centre, les més adequades perquè l’alumnat desenvolupi la seva competència digital per col·laborar, comunicar-se i participar.

2. Dissenyar i integrar situacions d’aprenentatge per desenvolupar la competència digital  de l’alumnat perquè faci un ús segur, responsable, crític, saludable i sostenible de les tecnologies digitals.

 • 2.1. Integrar en els processos d’ensenyament-aprenentatge situacions dirigides al fet que l’alumnat desenvolupi els coneixements, hàbits i valors per fer un ús segur, responsable, crític, saludable i sostenible de les tecnologies digitals.
 • 2.2. Ensenyar a l’alumnat a implementar, des d’un punt de vista tècnic, el protocol de ciberseguretat establert al pla digital del centre en totes les actuacions en les quals ha d’utilitzar les tecnologies digitals i proporcionar-li pautes per transferir aquestes mesures a altres àmbits.

Continguts

 • Mitjans de comunicació digitals.
 • Motors de cerca i navegadors.
 • Xarxes socials.
 • Missatgeria instantània.
 • Internet de les coses (IoT).
 • Netiqueta.
 • Empremta digital.
 • Mitjans de col·laboració i comunicació digital.
 • Identitat digital.
 • Creació de contingut digital.
 • Pensament computacional.
 • Privacitat.
 • Ús i consum de tecnologies digitals.
 • Ús responsable de les Xarxes Socials.
 • Ciberassetjament.
 • Elements d’un equip digital.
 • Sistema operatiu, programari d’ofimàtica i navegadors.
 • Sistema d’identificació digital.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents, és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • En el seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució en el curs de cada participant, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant un feedback adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són les següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Incorporació de les tasques en el portafoli d’evidències d’implementació a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Et pot interessar

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot