Descripció:

En aquest curs els participants aplicaran solucions d’accessibilitat universal per superar i compensar les desigualtats existents (bretxa digital) i per garantir que tot l’alumnat pugui accedir a les tecnologies digitals atenent a les necessitats educatives personals. A més, adaptaran activitats d’ensenyament-aprenentatge amb les que treballen habitualment que compleixi amb els requisits d’accessibilitat marcats pel Disseny Universal d’Aprenentatge.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

Objectius generals

 1. Aplicar solucions d’accessibilitat universal en la utilització de tecnologies digitals en la pràctica docent per respondre a la diversitat d’alumnat.
 2. Usar de forma autònoma i integrar les tecnologies digitals per afavorir el compromís actiu de l’alumnat en el seu aprenentatge en les diferents àrees i matèries i en el desenvolupament de les competències transversals.

Objectius específics

 • 1.1. Utilitzar de manera autònoma les opcions d’accessibilitat de la tecnologia del centre, seleccionant aquelles més adequades per al seu alumnat.
 • 1.2. Col·laborar en la implementació de les mesures adoptades per l’AE o pels titulars del centre per compensar la bretxa digital i promoure la inclusió educativa de tot l’alumnat en l’ús de les tecnologies digitals.
 • 1.3. Implementar estratègies pedagògiques basades en la usabilitat i les condicions d’accés de les tecnologies digitals disponibles al centre perquè el seu alumnat les utilitzi d’una manera progressivament autònoma en els diferents aprenentatges.
 • 1.4. Utilitzar de manera autònoma els recursos digitals proporcionats per l’AE o pels titulars del centre que estimulen la motivació i el compromís amb l’aprenentatge de l’alumnat que té a càrrec seu.

Continguts

 • Accessibilitat en materials multimèdia.
 • Accessibilitat en textos digitals.
 • Accessibilitat en Sistemes Operatius.
 • DUAlitzar continguts digitals.
 • Eines per a l’accessibilitat.
 • Atenció a les diferències personals en l’aprenentatge.
 • Compromís actiu de l’alumnat.
 • La roda de Padagogy.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents, és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució en el curs de cada participant, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant un feedback adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.

Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són les següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Incorporació de les tasques en el portafoli d’evidències d’implementació a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot