Les empreses són agents imprescindibles per avançar en la transició efectiva cap a l’economia circular. La Càtedra vol desenvolupar un paper facilitador en la identificació de les oportunitats d’aplicació de pautes i processos d’economia circular a les empreses.

Més concretament és intenció de la FUMH la incentivació de les empreses per a la promoció d’actuacions de simbiosi industrial.

El concepte de la simbiosi industrial va néixer fa uns 25 anys a Kalundborg, un municipi de Dinamarca. Allà, mitjançant una sèrie d’acords entre diferents empreses i el municipi es van establir relacions de materials entre les empreses d’un mateix parc industrial.

La simbiosi industrial involucra indústries tradicionalment separades en un enfocament col·lectiu de l’avantatge competitiu que implica l’intercanvi físic de materials, energia, aigua i / o subproductes. Les claus de la simbiosi industrial són la col·laboració i les possibilitats sinèrgiques que ofereix l’intercanvi o comercialització entre indústries. El subproducte d’una empresa és la matèria primera d’una altra empresa

L’ús de la simbiosi industrial provoca que els recursos es mantinguin vàlids pel seu ús productiu dins de l’economia durant més temps. Al seu torn, això crea oportunitats de negoci, redueix la demanda de recursos de la terra i proporciona un pas cap a la creació d’una economia circular

ELS REPTES

Dos reptes s’han de resoldre per poder afrontar el repte de la simbiosi industrial amb garanties d’èxit. El primer repte passa per identificar els subproductes o residus que produeix o malversa una empresa durant el seus processos de fabricació. El segon repte es localitzar i avaluar la conveniència de l’ús d’aquests materials per a que es puguin emprar amb profit en una altra empresa.

Per afrontar aquest reptes amb garanties es necessari comptar amb diversos agents que tinguin els coneixements tècnics necessaris per a analitzar els processos de les industries a més de posseir un alt grau de coneixement del teixit industrial del territori.

ACTUACIÓ

Per a portar a terme el programa de Simbiosi industrial la FUMH ha construït un equip de treball amb diverses entitats i empreses de reconegut prestigi, incorporant al mateix les figures de socis col·laboradors: socis de coneixement i socis executius. La FUMH amb la Càtedra d’Economia Circular, Circularcat serà el líder que impulsarà, gestionarà i coordinarà totes les actuacions de l’equip de treball del programa de Simbiosis industrial, actuant com a coordinador del programa amb les empreses participants.

En aquest sentit la FUMH identificarà, presentarà i signarà convenis de incorporació al programa d’empreses industrials de Catalunya que tinguin clara la voluntat d’evolucionar cap a la implementació real de l’economia circular en els seus models de negoci. L’àmbit territorial en una primera fase serà el Vallès Oriental i comarques veïnes, no descartant la seva implantació progressiva a tot el territori de Catalunya.

El programa de Simbiosi industrial la FUMH consta de dues fases:

1ª FASE, Projecte estratègic

La FUMH ha establert un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya, com a soci de coneixement, mitjançant el qual els seus alumnes d’últim any de grau o màster desenvoluparan els seus treballs de final de grau o màster curriculars amb un estudi de simbiosi industrial en un entorn real industrial amb les empreses conveniades, la durada dels estudis esta prevista que siguin de 300 hores.

Els estudiants visitaran les empreses conveniades amb l’objectiu de recollir informació i dades, analitzant i estudiant els seus processos, subproductes i residus, per tal de poder redactar un treball estudi on identificaran les oportunitats d’aprofitament i simbiosi industrial. Al final del projecte es redactarà i entregarà a l’empresa un Projecte estratègic amb estudis d’oportunitats i propostes d’execució d’actuacions, incloent recomanacions necessàries per a poder portar a terme la circularitat.

Les empreses que participin en el programa signaran un conveni de compromís amb el programa de Simbiosi industrial de la FUMH, en el qual hauran de garantir la disponibilitat de dades i lliure accés a les instal·lacions del estudiants que realitzaran l’estudi, (sempre seguint les normatives de seguretat laboral que tinguin implementades les empreses).

La propietat intel·lectual del Projecte Estratègic desenvolupat pels estudiants seguirà les regles pròpies de la Universitat Politècnica de Catalunya al respecte, permeten les empreses que els estudiants participants pugui presentar el resultat del seus treballs en els medis acadèmics habituals de final de treball de grau o màster, a tal efecte si es considera necessari per l’empresa es podran presentar en format anònim.

Serà potestat única de l’empresa participant en el programa el decidir si es fa difusió pública total o parcial del Projecte Estratègic presentat, així com els terminis de la difusió si escau.

Aquesta part de l’actuació no ha de suposar cap mena de despesa retributiva per a l’empresa.

En tot moment els estudiants estaran coberts per les assegurances d’estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya, tant pel que fa a les actuacions dins de les empreses com pel que fa als seus desplaçaments a la mateixa.

2ª FASE, Projecte executiu

Un cop finalitzada la primera fase de realització del Projecte estratègic, és preveu una segona fase de anomenada Projecte executiu, que serà potestat ÚNICA de l’empresa el decidir a la llum dels resultats d’aquest estudi presentat, i si ho considera adient, prèvia presentació d’un pressupost econòmic presentat per la FUMH encarregar a la mateixa la redacció d’un Projecte executiu.

La FUMH conjuntament amb un o diversos socis executius, que escollirà en funció dels àmbits tècnics implicats en el Projecte estratègic i de la seva capacitat operativa/tècnica, desenvoluparà i presentarà un Projecte executiu on s’estableix amb detall l’acció o accions que cal implementar per l’empresa, així com totes les recomanacions que es considerin pertinents pel desenvolupament òptim de la mateixa i el seu conseqüent pressupost econòmic.

EL VALOR PER A L’EMPRESA

Una empresa que participi en el programa de Simbiosi industrial de la Càtedra d’Economia Circular, Circularcat de la FUMH pot esperar cinc fonts de valor,

• El valor d’abastament i recull tota mena de reducció de costos directes que s’obtenen per incorporar materials recuperats. El cost d’adquisició dels materials es inferior a al preu d’adquirir-los nous als proveïdors habituals.

• El valor ambiental recull els beneficis que resulten d’una millora d’empremtes ecològiques, per exemple: facilitat de compliment de normatives i la millora de la imatge verda.

• El valor de client capta l’increment de la fidelitat dels clients, la millora de la satisfacció i la preferència dels productes.

• El valor informatiu es aquell que s’obté quan una empresa fa actuacions per adoptar pràctiques d’economia circular i de passada obté dades valuosos sobre processos de producció, subministrament, taxes de fallada, vida útil de producte i patrons d’uns. Tot això reverteix en una millora dels processos productius.

• La selecció de talent , la possibilitat de veure insitu futurs llicenciats de grau o màster en funcions reals, es una gran oportunitat per captar talent orgànicament pels projectes de present o futur de les empreses participants.