Què és l’economia circular

L’economia lineal és un model econòmic basat en extreure, fabricar, usar i llençar. No és viable a llarg termini, particularment davant del fet que els recursos disponibles a nivell global són limitats.

Una economia circular és aquella que és restaurativa i regenerativa a propòsit, i que tracta de que els productes, components i matèries mantinguin la seva utilitat i valor màxims en tot moment, distingint entre cicles tècnics i biològics. Aquest nou model econòmic tracta en definitiva de desvincular el desenvolupament econòmic global del consum de recursos finits.

Càtedra d’Economia Circular

Missió
Ser un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que contribueixi activament a facilitar la transició de l’economia lineal a l’economia circular; a tal efecte posarà en marxa activitats per tal de difondre, informar, sensibilitzar, motivar, formar, transmetre coneixement, fer recerca bàsica i aplicada  i acompanyar a tots els actors de la nostra societat en general a fer viable aquesta transició.

Beneficiaris

Seran beneficiaris de la Càtedra:

La població
Entitats públiques i/o privades
Qualsevol tipus de societat mercantil
Universitats i centres d’ensenyament
Qualsevol persona o entitat d’arreu del món interessades en les activitats que s’imparteixin des de la Càtedra.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones o entitats que demanin la prestació o servei que la Càtedra pugui oferir, d’acord amb els objectius fundacionals de la mateixa.

 

Àmbits d’actuació

A. EDUCACIÓ/FORMACIÓ
L’educació pot tenir un paper fonamental en preparar als futurs consumidors/professionals per a un nou paradigma econòmic, especialment per crear la base de competències que impulsi la innovació circular.

B. EMPRESA I ENTITATS
Les empreses que busquen desenvolupar un producte innovador dins d’una economia circular, s’enfronten a diferents tipus de desafiaments per als que necessiten assessorament i suport pràctic, tècnic i jurídic . L’accés a fonts adequades de finançament és clau.

C. PERSONES I SOCIETAT
El paper de les persones i la societat és clau, perquè les decisions a l’hora de consumir els béns, de triar els productes i substituir-los o reparar-los i vetllar pel seu funcionament determinen el model d’economia.

 

Activitats

EDUCACIÓ/FORMACIÓ
Impartició de crèdits d’activitats formatives regulades pel centre docent.
Formació continuada.
Disseny i impartició de programes de formació i accions formatives i de reciclatge professional.
Oferta de màsters, postgraus i cursos de formació continuada.
Programes a mida tals com seminaris de curta durada, jornades tècniques, cursos d’especialització.

EMPRESA I ENTITATS
Col·laboració en els plans de formació de les empreses que sol·licitin els serveis de la Càtedra.
Desenvolupament de línies d’investigació conjunta amb les empreses que sol·licitin els serveis de la Càtedra.
Assessorament tècnic i tecnològic, així com suport als processos d’innovació i millora.
Propostes per a la millora i la innovació.
Valorització dels resultats de la recerca en forma de patents i llicències.
Foment i suport a projectes de recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit d’economia circular.

PERSONES I SOCIETAT
Estudis de temes ambientals i de sostenibilitat que siguin problemàtics en economia circular.
Participació en fòrums d’economia circular.
Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre economia circular.
Presentació de projectes de recerca i transferència de tecnologia en els àmbits català i internacional.
Col·laboració i participació en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics sobre economia circular.
Realització d’activitats de divulgació i difusió del coneixement a través de jornades, publicacions, webs, xarxes