Titularitat de la web

Termes Legals

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)

Per tal de donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest espai web:

Responsable

Titular: Fundació Universitària Martí l’Humà
Adreça: Carrer Figueral, 59 -08530- La Garriga – Barcelona
NIF/CIF: G-63198782
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 1929
Contacte: info@fumh.cat
Telèfon: 93 860 50 60

Comunicació dels noms de domini de la FUMH als Registres corresponents

La FUMH declara haver comunicat al Registre de Fundacions els noms de domini actualment en ús, de conformitat amb el disposat en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB

Condicions Generals d’Utilització i Acceptació d’aquestes

Les presents condicions generals d’utilització de la Web juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que s’hi presten, així com altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de LA FUMH i la regulació de l’ús de la Web.

La navegació i la utilització dels serveis de la Web suposen l’acceptació com a usuari, i sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació i de qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de la FUMH.

La FUMH podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s’hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions de la Web, per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que preveu el Reglament Europeu de protecció de Dades Personals 679/2016 de 27 d’Abril, l’Usuari  accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la Web o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials o col·laboratives que puguin generar-s’hi al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció de la Web on se sol·licitin aquestes, l’Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle i a través de la inclusió de la informació en el mateix formulari, del caràcter obligatori, o no, de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis.

Drets de l’Usuari: L’Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a l’esmentat Reglament Europeu 679/2016 i particularment els drets d’accés, rectificació,  cancel·lació o supressió de dades i oposició, així com el de portabilitat i limitació del tractament en el seu cas.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA MARTÍ L’HUMÀ amb domicili a c/ Banys, 40 de la Garriga -08530- Barcelona, Departament de Publicacions, o per correu electrònic, a l’adreça , amb la mateixa documentació que per correu postal.

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a 

Tanmateix vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es)

Mesures de seguretat
D’acord amb l’article 25.2  de l’esmentat Reglament Europeu, La FUMH ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin estrictament necessàries.

Cookies  
L’ús de Cookies a través la Web es regirà pel que s’ha establert  a la Política de Cookies, accessible en tot moment des de la Web, formant part del present Avis Legal.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL – POLÍTICA D’HIPERVINCLES

Tots els continguts inclosos a la Web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de la FUMH o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat la seva inclusió la Web. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de la FUMH.

La FUMH no serà responsable de la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que pogués derivar-se de la inclusió a la Web de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software que pertanyin a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls a la Web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectuï renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de la FUMH o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de la FUMH per part de col·laboradors, organitzadors d’activitats, clients, o qualsevol altre tercer que tingui algun tipus de vinculació amb la FUMH, amb la finalitat d’incloure’ls en els seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma, haurà de ser expressament autoritzada per la FUMH.

No es podrà incloure cap vincle de la Web, des de qualsevol altra web, sense el consentiment previ i exprés de la FUMH.

Els enllaços que s’hi estableixin hauran d’efectuar-se a la pàgina principal de la FUMH o, si escau, a aquella que la mateixa FUMH estableixi.

La FUMH no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s’hi estableixin mitjançant vincles a la Web, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

RESPONSABILITAT DE LA FUMH

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització la Web i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

La FUMH únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir a conseqüència de la utilització de la Web, quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la FUMH.

No obstant això, la FUMH declara haver adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i amb l’estat de la tecnologia, per tal de garantir el funcionament de la Web i evitar-hi l’existència i la transmissió de virus i d’altres components que puguin perjudicar l’Usuari.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts de la Web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb finalitats contràries a la legalitat, a la moral i als bons costums.

Reproduir, copiar, distribuir a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de la corresponent autorització del titular.

Utilitzar els continguts de la Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats, dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació.

COMUNICACIONS COMERCIALS

La FUMH podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà (correu electrònic, postal o d’altres.) amb total respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, serà necessari el consentiment de l’Usuari.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a la FUMH dirigint un correu electrònic a l’adreça: 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la Web es regiran pel disposat a la normativa vigent respecte de la legislació aplicable i de la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, la FUMH i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació, juntament amb les condicions particulars que s’estableixin, si escau, regularan expressament les relacions sorgides entre la FUMH i els usuaris que contractin els serveis oferts a través de la Web.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades d’acord amb el que disposa la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, la Llei 3/2014 de Març Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

La prestació de qualsevol dels serveis de la Web suposa l’acceptació de l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització de la Web i, si escau, de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

La FUMH informa que els tràmits, per tal d’efectuar la prestació dels serveis oferts, són aquells descrits a les presents condicions i aquells que s’indiquin en pantalla, que facin referència a cada servei concret per tal que l’Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i completa. L’usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per a obtenir la prestació del corresponent servei.

Tota la informació proporcionada a la FUMH durant els processos de contractació serà emmagatzemada en els seus fitxers, de forma que l’Usuari podrà sol·licitar informació referent a les seves operacions efectuades amb prèvia petició per correu postal o per e-mail dirigida a la FUMH, acreditant la seva identitat, aportant còpia de document oficial (DNI, Passaport o d’altres).

Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través d’aquesta Web, la FUMH podrà proporcionar a l’Usuari un nom d’Usuari i un “Password” o contrasenya. El Nom d’Usuari i el Password facilitats són elements identificadors que habiliten l’Usuari per accedir als Serveis de la Web i tenen caràcter personal i intransferible. La FUMH podrà realitzar modificacions després d’avisar prèviament l’Usuari, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

Els contractes subscrits a través d’aquesta Web es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en tot allò no contemplat en les presents condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, la FUMH i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ, CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT