Descripció:

Els participants utilitzaran instruments d’avaluació digitals per a l’avaluació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que utilitzin habitualment a l’aula. L’avaluació és un element imprescindible en el procés d’ensenyament-aprenentatge i, per tant, integrar les tecnologies digitals poden millorar les estratègies d’avaluació existents i també crear o facilitar enfocaments d’avaluació innovadors.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

Objectius generals

 1. Aplicar de forma autònoma i adaptar a nous contextos els mitjans i instruments digitals d’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
 2. Utilitzar de forma autònoma les tecnologies digitals del centre per prendre decisions i oferir retroacció, informació i orientacions sobre el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de les dades obtingudes en els processos d’avaluació.

Objectius específics

 • 1.1. Utilitzar de manera autònoma les plataformes digitals d’avaluació proporcionades per l’AE o pels titulars del centre.
 • 1.2. Diversificar les tècniques, els mitjans i els instruments d’avaluació de l’aprenentatge del seu alumnat i de la seva pràctica docent utilitzant, de manera autònoma, les tecnologies digitals del centre.
 • 2.1. Utilitzar de manera autònoma criteris pedagògics, didàctics, tècnics, ètics i de matèria per prendre decisions sobre l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge fonamentades en les dades obtingudes mitjançant l’ús de les tecnologies digitals en els diferents processos d’avaluació.

Continguts

 • Estratègies d’avaluació
 • Eines d’avaluació i gamificació
 • Els formularis
 • Treball en un entorn d’aprenentatge virtual (Google Classroom)
 • Treball en un entorn d’aprenentatge virtual (Moodle)
 • Analítiques i evidències d’aprenentatge
 • Rúbriques d’avaluació (Co-Rubrics)
 • Retroalimentació i presa de decisions
 • Comunicació eficient i positiva
 • Retroalimentació en Google Classroom
 • Retroalimentació en Moodle

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents, és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució en el curs de cada participant, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant un feedback adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són les següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Incorporació de les tasques en el portafoli d’evidències d’implementació a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot