Descripció:

En aquest curs es vol enfortir i millorar les estratègies d’ensenyament i aprenentatge de diferents formes. Els participants prendran activitats d’ensenyament-aprenentatge que treballen habitualment a l’aula i les adaptaran per incloure les tecnologies digitals per oferir suport i orientació a l’alumnat i per promoure l’aprenentatge entre iguals. A més, utilitzaran un espai d’intercanvi entre iguals per a cada etapa educativa i especialitat, per consolidar els aprenentatges d’aquesta àrea de la competència.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

Objectius generals

 1. Utilitzar de manera autònoma i adaptar-se als nous contextos de les tecnologies digitals per oferir suport i orientació a l’alumnat durant els processos d’aprenentatge.
 2. Integrar en la pràctica docent les tecnologies digitals per promoure i desenvolupar l’aprenentatge entre iguals.

Objectius específics

 1. 1. Utilitzar les tecnologies digitals del centre per obtenir retroacció immediata sobre l’activitat de l’alumnat i sobre les dificultats que ha trobat en el procés d’aprenentatge amb la finalitat d’intervenir-hi quan calgui.

1.2. Disposar d’un procediment per incloure les tecnologies digitals, de manera sistemàtica i adequada a les característiques del seu alumnat, amb la finalitat d’ajudar a superar les dificultats que puguin sorgir durant el procés d’adquisició d’un aprenentatge concret.

2.1. Configurar, de manera autònoma, les funcionalitats de les tecnologies digitals proporcionades per l’AE i pels titulars del centre que són més apropiades per implementar o donar suport a les activitats d’aprenentatge entre iguals adaptades a les característiques del seu alumnat.

2.2. Proporcionar al seu alumnat orientacions i instruccions contextualitzades que els faciliten el desenvolupament d’activitats d’aprenentatge entre iguals dins de l’aula, usant les tecnologies digitals.

Continguts

 • Les TIC en els centres educatius.
 • Models pedagògics tecnològics.
 • Metodologies basades en els models pedagògics tecnològics.
 • Característiques dels recursos educatius i possibilitats d’ús.
 • Plataformes educatives.
 • Entorns d’aprenentatge virtual.
 • Aplicacions per generar participació activa i interaccions.
 • Eines per generar itineraris d’aprenentatge individualitzats.
 • Estructures d’aprenentatge entre iguals.
 • Tecnologies digitals per a l’aprenentatge entre iguals.
 • Aprenentatge autoregulat.
 • Fases de l’aprenentatge autoregulat.
 • Estratègies per treballar l’aprenentatge autoregulat.
 • Tecnologies digitals per desenvolupar, gestionar i organitzar l’aprenentatge autoregulat.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents, és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més, els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució en el curs de cada participant, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant un feedback adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són les següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per a un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Incorporació de les tasques en el portafoli d’evidències d’implementació a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot