Descripció:

Aquest curs té com a objectiu principal treballar la cerca, selecció, caracterització i difusió de continguts digitals. Els participants escolliran un contingut educatiu (o situació d’aprenentatge) rellevant per a la seva etapa educativa i a partir del mateix desenvoluparan tot el recorregut de la cura de continguts utilitzant eines que s’explicaran en el transcurs de l’activitat. A més, en aquesta activitat es promourà la difusió dels continguts curats i treballats entre els participants que comparteixin etapa i/o especialitat.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

Objectius generals

 1. Cercar i seleccionar continguts educatius digitals per usar-los en el procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de criteris de qualitat i d’una anàlisi rigorosa del context concret en el qual s’utilitzaran.
 2. Modificar i integrar continguts digitals de diverses procedències, incloent-hi alguns elements de creació pròpia, en unitats i seqüències d’aprenentatge estructurades.

Objectius específics

 1.1. Aplicar de forma autònoma criteris didàctics, tècnics i científics en la cerca i la selecció de continguts educatius digitals que s’ajustin a una situació concreta d’aprenentatge.

1.2. Utilitzar cerques que permeten localitzar diferents formats de contingut i seleccionar els que afavoreixen la motivació, implicació i la participació de tot l’alumnat en una mateixa activitat.

2.1. Analitzar la idoneïtat de continguts digitals ja existents i aplicar de manera autònoma criteris didàctics, disciplinaris i tècnics per adaptar-los a una situació d’aprenentatge concreta.

2.2. Utilitzar les eines d’autor per editar continguts educatius digitals i substituir o modificar alguns dels seus elements, incloent-hi les seves metadades.

Continguts

 • Criteris de selecció de continguts digitals.
 • Cura de continguts.
 • La infoxicació.
 • Fases de cerca i selecció de continguts.
 • Cerca de continguts i recursos educatius.
 • Eines per a l’agregació de continguts.
 • Eines per a la selecció de continguts.
 • Inclusió de metadades.
 • Creació i modificació de continguts digitals.
 • Procés de modificació de continguts educatius digitals.
 • Eines d’autor.
 • Recursos educatius oberts.
 • Ús de llicències i cites.
 • Plataformes i repositoris de compartició de continguts digitals.
 • Característiques dels repositoris.
 • Repositoris educatius.
 • Normativa sobre la propietat intel·lectual i drets d’autor.
 • Propietat intel·lectual i drets d’autor.
 • Tipus de llicències.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar paleses les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució de cada participant en el curs, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant un feedback adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són les següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per a un enriquiment comú. En aquesta activitat es fomentarà la compartició de continguts curats i treballats per etapes educatives i especialitats.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Incorporació de les tasques en el portafoli d’evidències d’implementació a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot