Descripció:

Aquest curs té dos propòsits clars, familiaritzar als participants amb l’estructura i desenvolupament del curs i consolidar la utilització de les tecnologies digitals per a l’acompliment adequat d’aquelles tasques que no estan directament relacionades amb l’ensenyament i aprenentatge, però que tenen relació amb l’exercici professional com: La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, la coordinació de les activitats docents, de gestió i direcció, la participació en l’activitat general del centre, etc.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 Objectius generals

 1. Integrar les tecnologies digitals per a la comunicació establertes per les AE o pels titulars del centre en la pràctica docent professional.
 2. Adoptar i avaluar les mesures sobre protecció de dades, privacitat, seguretat, drets digitals i benestar digital aplicades al centre educatiu.

Objectius específics

 • 1.1. Comunicar de manera autònoma i convencional amb els agents de la comunitat educativa, utilitzant l’eina digital establerta per l’AE o pels titulars del centre per aquest fi.
 • 1.2. Aplicar les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa establertes per l’AE o pels titulars del centre.
 • 2.1. Aplicar, de manera autònoma, les mesures proposades per les AE o els titulars del centre per protegir les dades personals pròpies i alienes.
 • 2.2. Identificar situacions en les quals s’hagin pogut vulnerar els drets personals i digitals i actuar aplicant el protocol establert al centre.

Continguts

 • Correu corporatiu de centre i domini.
 • Correu corporatiu Xtec
 • Llistes d’enviament
 • Programació d’enviaments
 • Signatura automàtica
 • Resposta automàtica
 • Enviament amb destinatari ocult (CCO)
 • Seguretat i privacitat a les xarxes
 • Estratègies per a contrasenyes segures
 • Gestió del correu brossa (Spam)
 • Phising, que és i com evitar-ho
 • Ús responsable de les xarxes socials
 • Ciberassetjament

Metodologia

La formació és 100% no presencial (en línia/telemàtica).

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per aconseguir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament, o participació activa, en les eines d’avaluació i seguiment d’aquesta secció.

Els continguts estan seqüenciats amb la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions de les quals es compon. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants: presentacions, documents, vídeos, etc. L’objectiu de fer servir recursos digitals diferents és encoratjar als participants, oferint un ventall de formes de representació tal com marca el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i deixar paleses les possibilitats existents en un entorn formatiu digital. A més, els continguts i aprenentatges adquirits tenen l’objectiu de ser transferibles per als participants en l’exercici de la funció docent.

El formador vetllarà entre d’altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i de l’evolució de cada participant en el curs, si escau.
 • Correcció de les tasques i evidències, tot donant una retroacció adient, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzar els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Els aspectes a tenir presents de l’avaluació són els següents:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una retroacció i avaluació amb una qualificació d’apte/a per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, la seva correcció i la seva retroacció.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En tractar-se d’una formació 100% no presencial, es proposen les següents tasques o evidències a dur a terme:

 • Qüestionari d’avaluació dels continguts: La compleció, amb una nota superior al 80%, d’un qüestionari disponible dels continguts tractats. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà la lectura i visionat dels continguts i la seva assimilació.
 • Participació activa en el fòrum de l’àrea: Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’utilitzarà el fòrum per llençar qüestions reflexives i de posada en comú on cada participant podrà aportar, de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per a un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: Es proposa un conjunt de tasques a dur a terme per poder treballar de forma empírica i consolidar els objectius i continguts esmentats anteriorment en la tasca professional del participant.
 • Portafoli: Creació d’un portafoli d’evidències d’implementació de les tasques a l’aula.

 

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot