Descripció:

Els participants tindran una primera aproximació a la conscienciació i la importància dels eixos competencials bàsics que han d’assolir com a docents en un entorn digital.

Es veurà la importància del correu electrònic corporatiu docent, la importància del Pla digital de centre, dels principals recursos de desenvolupament digital docent i d’aplicar els diversos elements per aconseguir un benestar digital: com són les amenaces, bones praxis, entre d’altres.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 • Conèixer, aplicar i emprar, amb supervisió, les polítiques d’ús acceptable de les eines de comunicació organitzativa i les eines tecnològiques digitals establertes pel centre i el Departament.
 • Reflexionar, de forma individual i col·lectiva, i utilitzar les diferents plataformes de participació i coordinació docent del centre. Valorar l’assessorament sobre aspectes tècnics o metodològics concrets en la pràctica docent tot alineat amb les polítiques digitals del centre.
 • Aprofitar les oportunitats de formació i aprenentatge al centre. Emprar les xarxes disponibles d’auto formació i desenvolupament professional al seu abast.
 • Contextualitzar i complir les mesures establertes en la protecció de dades personal i privacitat, tot garantint els drets digitals de tota la comunitat educativa.
 • Reconèixer i identificar els riscos i amenaces de l’activitat digital per a la salut física i psicològica de l’alumnat i docents per la consecució d’un entorn saludable al centre. Complir amb les mesures establertes en el pla digital del centre.

Continguts

1. Comunicació Organitzativa.

En aquesta secció es treballaran els continguts referents a:

Correu corporatiu, confecció de grups, programació d’enviaments, signatura automàtica dels correus, resposta automàtica i tipus de destinataris. Eina de comunicació entre docents i alumnat.

2. Participació, col·laboració i coordinació professional.

Conèixer el pla digital de centre, entendre els seus objectius i la necessitat d’emprar les eines comunicatives adients i estipulades pel centre educatiu. Es treballaran els entorns col·laboratius a partir de les principals plataformes digitals per aconseguir una sincronització i coordinació asíncrona de la tasca docent.

S’introduirà el coneixement de l’arquitectura iCloud dels Servidors (serveis disponibles al núvol) i les bones praxis de les eines col·laboratives en el núvol, per tenir present com encarar la tasca docent digital en el centre educatiu. A partir de la compartició de documents, i tenint presents els diversos rols dels participants en la confecció i revisió de la documentació, es veurà una eina bàsica de coordinació i col·laboració. Finalment, es realitzarà un estudi de la importància de l’historial de les versions de la generació i actualització d’aquesta documentació de centre.

3. Pràctica reflexiva.

Inicialment, tots els participants hauran de realitzar el SELFIE per tenir consciència en quin punt estan del seu desenvolupament competencial digital.

Fer una reflexió, el més real possible, del desenvolupament digital dels participants amb possibles projectes del pla digital de centre.

4. Desenvolupament professional docent.

Mostrar diversos portals disponibles per al desenvolupament digital dels participants. Com accedir i com poder millorar les competències digitals segons les necessitats. Es farà una aproximació a la importància dels plans de formació estratègics, tant de centre de treball del participant, com del Departament d’Educació.

5. Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital.

Treballar la importància i bones praxis sobre la seguretat de les dades de cada participant a Internet. Es veuen exemples i eines per a gestionar les credencials, així com millorar l’ús de contrasenyes i bones praxis al respecte.

Treballar i reflexionar sobre la importància en la protecció de dades i la seguretat del jo digital, per aconseguir un benestar digital idoni pel desenvolupament docent i del nostre alumnat a Internet.

Reflexionar sobre les principals situacions de risc que l’entorn digital actual: ciberassetjament, phishing i d’altres. Finalment, es veuran els aspectes més importants que aporten les xarxes socials i la seva relació amb un ús responsable d’aquests entorns i la tecnologia.

Metodologia

La formació és 100% no presencial (telemàtica/en línia).

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per a aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que els componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

Es presenten un conjunt de tasques o evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències fetes i amb una qualificació positiva per part del formador.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

 

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

La formació és 100% telemàtica i es proposen les següents tasques o evidències:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per a un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Utilització correcta del correu electrònic corporatiu, i de centre si s’escau, valorant els objectius bàsics com saber automatitzar el correu electrònic, afegir una signatura digital als enviaments, emprar el correu alineat al Pla Digital de Centre en la comunicació amb els docents i alumnat, entre d’altres.
  • Treballar les eines i bones praxis de contrasenyes segures en tot el teixit digital, tot maximitzant la privacitat i la protecció de dades dels participants.
  • Creació i compartició de documents i informació com a eina bàsica de col·laboració de centre. Treballar els rols i modificacions dels documents. Es veurà la importància de l’historial de versions.

 Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot