Descripció:

Treball sobre l’alfabetització digital, el tractament de la informació i les dades a partir dels coneixements adquirits durant tot el curs, s’haurà de transmetre aquesta manera d’interactuar amb l’entorn digital a l’alumnat.

Minimitzar la bretxa digital en un ús adequat de la informació i bones pràctiques, fent que l’alumnat desenvolupi aquesta competència digital, tot empoderant-los com a ciutadans europeus amb eines i recursos digitals.

Veure les diverses llicències que envolten el contingut digital, quines característiques, drets i deures tenim sobre els continguts de tercers i propis.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 1. Contextualitzar i aplicar propostes didàctiques per integrar els continguts i les dinàmiques necessàries per desenvolupar la competència alfabetització digital de l’alumnat i el tractament de la informació en concordança al Projecte Digital de Centre i les eines al seu abast.

2. Conèixer i contextualitzar la utilització de les xarxes socials, segons els criteris establerts en el Pla Digital de Centre, en processos d’ensenyament aprenentatge tot conscienciant i sensibilitzant a l’alumnat dels problemes derivats que hi poden sorgir.

3. Aplicar propostes didàctiques per integrar els continguts, activitats i dinàmiques que permetin desenvolupar el concepte de ciutadania i identitat digital a l’alumnat.

4. Aplicar i contextualitzar propostes pedagògiques que permetin a l’alumnat la creació; tot aplicant els criteris científics, tècnics i estètics; de continguts digitals.

5. Aplicar i contextualitzar els criteris didàctics per tal que l’alumnat desenvolupi la seva competència en seguretat i benestar digital. Fer conèixer a l’alumnat les mesures mínimes de privacitat i seguretat en un entorn digital.

(6.5.A2.1 + 6.5.A2.2 + 6.5.A2.3 ) Aplicar criteris didàctics que permetin a l’alumnat desenvolupar la seva competència per emprar com usuaris les tecnologies digitals, intentant que l’alumnat pugui encarar la resolució de problemes vinculats a l’ús de les tecnologies.

Continguts

 1. Alfabetització i tractament de la informació.

Analitzar els principals mitjans de comunicació i com interactuar amb elles. Utilització dels motors de cerca de manera òptima. Xarxes socials i missatgeria instantània. IoT. Com treballar aquesta competència a l’aula mitjançant exemples.

   2. Comunicació, col·laboració i ciutadania digital.

L’empremta digital. Mitjans de comunicació i col·laboració digitals existents. Identitat digital. Com treballar aquesta competència a l’aula mitjançant exemples.

   3. Creació de continguts digitals

Posar en coneixement a l’alumnat els drets d’autor i les llicències que es poden trobar. Com encarar la creació de continguts digitals. Adquirir coneixements com usuaris en algunes plataformes digitals d’aprenentatge.

   4. Ús responsable i benestar digital.

La importància de la privacitat. Ús i consum de tecnologies digitals i possibles derivacions nocives. Ús responsable de les xarxes socials.

   5. Resolució de problemes digitals.

Coneixements mínims de maquinari i programari dels dispositius més emprats actualment. Coneixements del cablejat i tipus d’interconnexió entre dispositius. Sistemes d’identificació digital i casos d’ús.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que el componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • En el seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

S’incorporen noves tasques i evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències realitzades i amb una qualificació positiva per part del formador.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

Al ser la formació 100% telemàtica per aquest tema del curs es proposen les següents tasques  o evidències a realitzar:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Creació conceptual de la i situació de les xarxes socials i dels riscos que poden presentar per l’alumnat emprant una eina de creació de contingut digital.
  • Utilització de sistemes d’identificació digital en documents.
  • Identificar les prestacions i característiques dels nostres sistemes informàtics.
  • Ús responsable de les xarxes socials

 Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot