Descripció:

Ens centrarem en la realitat digital de l’alumnat. Examinarem les principals xarxes socials i els contractes vinculants que ofereixen aquests serveis. Conscienciar a l’alumnat en el bon ús de les tecnologies digitals d’oci i d’aprenentatge  esdevé essencial per un entorn saludable digital per ells mateixos.

Es treballa com dotar a l’alumnat del principal programari i eines que donin suport al procés d’aprenentatge en entorns digitals.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

1. Conèixer, seleccionar i emprar opcions bàsiques d’accessibilitat segons la disposició del centre.

2. Conèixer, identificar i fer servir els recursos digitals del centre i al seu abast per aplicar un gran ventall de recursos dels repositoris del centre en els processos d’aprenentatge de l’alumnat tot automatitzant aquests processos.

3. Seleccionar i aplicar, segons els diferents contextos docents i de l’alumnat, les tecnologies digitals del centre per desenvolupar processos complexos d’aprenentatge i competències transversals del centre o d’una àrea concreta.

4. Emprar les tecnologies digitals del centre per incentivar la motivació i compromís actiu de l’alumnat seguint la línia del centre i àrea concreta de formació.

Continguts

 1. Accessibilitat i inclusió.

Accés a diferents Sistemes Operatius i aplicacions necessàries per part de l’alumnat per poder desenvolupar la seva responsabilitat en les aules. Eines, aplicacions i ajudes que poden fer servir l’alumnat durant el seu procés d’aprenentatge

   2. Atenció a les diferències individuals en l’aprenentatge.

Saber detectar, tot emprant tecnologies digitals , els processos digitals d’aprenentatge adients a cadascú. Saber adequar-se als requisits i comprometre’s amb les pautes establertes pel centre i matèria impartides en un campus virtual.

   3. Compromís actiu de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

Establir la necessitat de la conscienciació de l’alumnat en els processos pedagògics i de la seva responsabilitat en entorns digitals d’aprenentatge. Saber navega i moure’s per les diferents plataformes digitals d’aprenentatge. Establir les pautes de la contribució de l’alumnat en les modificacions i revisions dels processos d’aprenentatge rebuts. Normes de bon ús de les tecnologies de la informació tot evitant situacions de risc i conflictes.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que el componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • En el seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

S’incorporen noves tasques i evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències realitzades i amb una qualificació positiva per part del formador.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

En ser la formació 100% telemàtica per aquest tema del curs es proposen les següents tasques  o evidències a realitzar:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Treballar amb diversos sistemes i components multimèdia.
  • Dotar de diversos materials adequats a les necessitats de l’alumnat.
  • Usar els entorns virtuals d’aprenentatge per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i fer un bon ús de les tecnologies.

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot