Descripció:

Es treballen els conceptes de recollida, tractament i anàlisis del procés d’avaluació amb la utilització de tecnologies digitals com eina indispensable de modificació, adequació i millora en els processos d’aprenentatge de l’alumnat.

Mitjançant eines ofimàtiques es poden automatitzar models de càlcul i representació visual dels resultats de l’alumnat.

Emprant les principals plataformes digitals es poden realitzar accions molt interessant de retroalimentació de les tasques i desenvolupament de l’alumnat, tenint en compte la seva diversitat. Finalment, s’avaluen els mecanismes presents en aquestes plataformes digitals d’aprenentatge per poder extreure resultats, gràfiques i fer una presa de decisions adient.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 1. Dissenyar, emprar i aplicar les tecnologies digitals d’avaluació recollides en el Pla Digital de Centre tenint present: els indicadors fixats en les programacions didàctiques, els indicadors necessaris per fer un bon seguiment i necessitats de l’alumnat.
 2. Conèixer i aplicar la protecció de dades del centre en el procés d’avaluació usant les tecnologies digitals.
 3. Seleccionar els indicadors i utilitzar les tecnologies digitals adients per obtenir, emmagatzemar, tractar, visualitzar i interpretar les dades referents a l’avaluació del procés d’aprenentatge.
 4. Aplicar els protocols de seguretat de les dades establertes pel centre i del tractament d’aquestes.
 5. Utilitzar les tecnologies digitals per prendre decisions en el procés d’ensenyament i aprenentatge segons les dades recollides en el procés de correcció i avaluació.
 6. Aplicar i emprar criteris pedagògics, didàctics, ètics i tècnics per seleccionar les tecnologies digitals per informar i donar retroalimentació i orientació a l’alumnat.

Continguts

 1. Estratègies d’avaluació.

Importància de l’avaluació en la pràctica docent en entorns digitals. Tècniques i instruments d’avaluació. La gamificació com a eina avaluativa. Accés als registres i informacions dels processos formatius realitzats per l’alumnat. Utilització de les principals plataformes digitals per poder extreure tota la informació del procés d’avaluació.

      2. Anàlisis del procés d’aprenentatge.

Utilització d’eines ofimàtiques per poder extreure conclusions. Automatització i ús de fórmules. Generació de gràfiques visuals dels resultats. Eines disponibles en les principals plataformes digitals d’aprenentatge per obtenir aquestes dades.

     3. Retroalimentació i presa de decisions.

Correcció i retroalimentació emprant les principals plataformes digitals d’aprenentatge. Comunicació assertiva en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. Protecció de dades.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que el componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

S’incorporen noves tasques i evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències realitzades i amb una qualificació positiva per part del formador.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

Al ser la formació 100% telemàtica per aquest tema del curs es proposen les següents tasques  o evidències a realitzar:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Disseny i creació d’eines ofimàtiques per aplicar fórmules d’automatització de dades. Generació de gràfiques
  • Realitzar retroalimentacions en les principals plataformes digitals d’aprenentatge a l’alumnat.
  • Accés, supervisió i anàlisis de les dades dels resultats de proves o pràctiques realitzats per l’alumnat.

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot