Descripció:

Es veuran les principals característiques de les competències digitals referents als processos d’ensenyament-aprenentatge. S’empraran les principals plataformes d’aprenentatge digital per poder veure l’aplicació de diferents models pedagògics en un entorn d’ús de tecnologies digitals.

S’examinen com poder avaluar l’aprenentatge de l’alumnat per la presa de decisions de modificació, rectificació i gestió de les eines digitals usades.

Finalment, s’examina dos processos d’aprenentatge: entre iguals i autoregulat. Aplicar aquestes metodologies en els principals entorns d’aprenentatge digital.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 1. Integrar i aplicar de forma selectiva els recursos d’aprenentatge digitals disponibles al centre seguint el model pedagògic del centre. Saber resoldre, amb acompanyament, els problemes d’aplicar tecnologies digitals a la pràctica docent tot seguint la programació establerta al centre.
 2. Seleccionar, configurar, integrar i emprar les tecnologies digitals en els processos d’ensenyament-aprenentatge seguint les indicacions del centre tant en entorns virtuals com en entorns presencials.
 3. Tenir presents les dificultats i informacions necessàries per a l’alumnat en l’entorn d’aprenentatge fent ús de les tecnologies digitals. Aplicar els drets d’autor i la protecció de dades durant la utilització de les tecnologies digitals.
 4. Dissenyar i implementar activitats d’aprenentatge entre iguals usant tecnologies digitals aplicant les mesures de protecció i seguretat establertes.
 5. Conèixer i incorporar les tecnologies digitals en el procés d’aprenentatge autoregulat per l’alumnat.

Continguts

 1. Ensenyament.

Models pedagògics. Models d’integració de les tecnologies en els processos d’aprenentatge. Característiques dels recursos digitals i les seves possibilitats d’ús. Plataformes digitals d’aprenentatge com a eix vertebrador de la pràctica docent.

     2. Orientació i suport docent.

Principals tecnologies digitals d’integració. Monitoratge de l’aprenentatge com a eina de decisió i modificació de continguts digitals. Dificultats en el procés docent emprant tecnologies digitals.

     3. Aprenentatge entre iguals.

Models teòrics aplicables a les tecnologies digitals. Estructuració de l’aprenentatge entre iguals. Ús de les plataformes d’aprenentatge per aconseguir activitats amb un aprenentatge entre iguals.

     4. Aprenentatge autoregulat.

Definició. Fases i estratègies de l’aprenentatge autoregulat i rol del docent. Ús de les plataformes d’aprenentatge digital per desenvolupar, estructurar, gestionar i organitzar l’aprenentatge autoregulat de l’alumnat.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que el componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • En el seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

S’incorporen noves tasques i evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències realitzades i amb una qualificació positiva per part del formador.

 

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

Al ser la formació 100% telemàtica per aquest tema del curs es proposen les següents tasques  o evidències a realitzar:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Ús de tecnologies digitals participatives en un entorn virtual.
  • Utilització d’eines de les principals plataformes digitals per realitzar aprenentatge entre iguals.
  • Utilització d’eines de les principals plataformes digitals per dur a terme aprenentatge autoregulat.

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot