Descripció:

Es dotarà als participants d’una gran diversitat de continguts digitals disponibles que poden emprar a fi de tenir una visió més àmplia de les eines a usar. Potenciar una de les claus més importants de tot docent, que és la de saber gestionar, identificar de forma efectiva, estructurar i adaptar els continguts que millor s’adaptin per fomentar la seva pràctica docent.

Es veuran les possibilitats de les plataformes d’aprenentatge més rellevants i utilitzades actualment. Com crear continguts i com estructurar els seus continguts. S’examinaran diferents repositoris de continguts per poder complir les tasques de selecció, adaptació, indexació i gestió de continguts digitals adients alineats amb el Pla Digital de Centre. Finalment, es veurà com poder compartir aquests continguts digitals de forma efectiva entre la comunitat docent.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

Objectius

 1. Identificar i conèixer, amb assessorament, els requisits que ha de complir el contingut digital tot ajustant-se a situacions concretes d’aprenentatge i aplicar els criteris corresponents per la cerca i selecció dels continguts ajustant-se a la compatibilitat de les plataformes virtuals existents. Conèixer el funcionament i emprar, amb assessorament, els repositoris de contingut digitals existents.
 2. Aplicar, amb assessorament, els criteris didàctics i tècnics per a l’edició i creació de continguts digitals. Usar sistemes de referències i tenir consideració dels drets d’autor. Ha de tenir present las mesures establertes en el Pla Digital de Centre referent a la creació de continguts, adequació i aplicació dels drets d’autor.
 3. Aplicar, en entorns assessorats, la compartició, gestió i intercanvi segur de recursos utilitzant els formats adients. Fer servir les eines de catalogació i indexació de continguts digitals.
 4. Seleccionar, amb assessorament, els rols i permisos dels CMS, repositoris i CMLS del centre i altres centres de recursos per compartir i emprar continguts educatius digitals.

Continguts

 1. Cerca i selecció de continguts digitals

S’aporten criteris de selecció de continguts digitals seguint unes pautes establertes. Fases de la cerca i selecció de continguts digitals. Eines per l’agregació de continguts digitals i la seva disponibilitat. Flipboard. Importància de les metadades.

    2. Creació, modificació i estructuració de continguts digitals

Contextualització de la pràctica docent en un entorn digital. Principals plataformes d’aprenentatge existents i creació de continguts digitals. Importància de la selecció de continguts digitals per aconseguir els objectius. Ús d’eines de creació de continguts digitals com Genially, Canva, Kahoot, etc.

   3. Gestió, protecció i compartició de continguts digitals.

Normativa i propietat intel·lectual i drets d’autor. Tipus de llicències. Exemples d’ús de repositoris educatius i de continguts digitals existents. Valorar la qualitat i les possibilitats d’adaptació dels continguts digitals als objectius plantejats. Compartició de continguts digitals creats.

Metodologia

La formació és 100% no presencial.

Els participants tindran al seu abast tots els continguts ordenats i seqüenciats per assolir l’objectiu de l’assoliment dels objectius establerts. Cada participant haurà de realitzar de manera individual el lliurament i participar activament en les tasques plantejades. Hi haurà diverses eines d’avaluació i seguiment per aquesta activitat.

Els continguts estan seqüenciats seguint la finalitat de poder enllaçar les tasques empíriques i reflexives de les diferents seccions que el componen. S’empraran diferents recursos digitals per aproximar els continguts als participants, com presentacions, documents, contingut interactiu, etc. L’objectiu d’usar recursos digitals diferents és encoratjar als participants i deixar palès les possibilitats existents en un entorn formatiu digital.

El formador vetllarà entre altres aspectes:

 • El seguiment i tutorització de cada participant durant la realització del curs. Es faran recordatoris de la temporització i l’evolució de cada participant, si s’escau.
 • Correcció de les tasques i evidències de participació, donar una retroalimentació per part del formador, per millorar l’assoliment dels objectius del tema per part de cada participant.
 • Dinamitzarà els fòrums del tema, tot remarcant la seva obligatorietat, iniciant debats, preguntes o punts de partida per aconseguir una reflexió tant individual com col·lectiva dels participants.

S’incorporen noves tasques i evidències que cada participant ha de realitzar de manera individual. Per superar els continguts del curs ha de tenir totes aquestes evidències realitzades i amb una qualificació positiva per part del formador.

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Avaluació

Aspectes a tenir present:

 • Totes les tasques i evidències són individuals.
 • Tota tasca o evidència ha de rebre una qualificació d’apte per part del formador.
 • El formador vetllarà per l’assoliment de les tasques, realitzarà la correcció i dotarà de la corresponentment retroalimentació.
 • El formador tutoritzarà de manera individual el procés de cada participant.
 • S’emprarà el GPTZero com a eina de detecció de plagi.

Al ser la formació 100% telemàtica per aquest tema del curs es proposen les següents tasques  o evidències a realitzar:

 • La complexió, amb una nota superior al 80%, del qüestionari disponible del tema. Es preguntaran un seguit de qüestions on el participant demostrarà l’assimilació del tema, a partir de la lectura i visionat dels materials.
 • Participació activa en el fòrum del tema. Per incentivar l’aprenentatge col·laboratiu entre els participants, s’emprarà l’eina de fòrum per introduir preguntes reflexives, i de posada en comú on cada participant aportarà de manera obligatòria, la seva perspectiva o les seves bones praxis per un enriquiment comú.
 • Desenvolupament competencial: es proposa un conjunt de tasques a realitzar per poder treballar de forma empírica els objectius i continguts de l’àrea. Es proposen les següents tasques:
  • Utilització dels criteris de cerca, selecció i adaptació de continguts digitals emprant les eines i repositoris de continguts digitals disponibles.
  • Estructuració i creació de continguts digitals en les principals plataformes d’aprenentatge actuals.
  • Creació i compartició fent servir eines de creació de contingut digital disponibles.

 Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot