Cap a una educació igualitària i lliure d’estereotips i discriminacions

Aquesta formació online de 30 hores té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui a la Primària, la Secundària o la Formació Professional. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats innovadores amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

 

 

Coeducació i perspectiva de gènere a la pràctica docent

70,00 

Objectius

Objectiu General:

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit educatiu.
 • Detectar el sexisme en el llenguatge i assumir i incorporar la necessitat de l’ús del llenguatge inclusiu.
 • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s’incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Avançar en l’eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules. Identificar pràctiques i dinàmiques, discriminatòries que poden generar conductes violentes per tal de prevenir i erradicar violències masclistes.
 • Conèixer les recomanacions per a un llenguatge inclusiu i aplicar-les ala pràctica docent.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l’elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.

Continguts

Mòdul 1: Les dinàmiques discriminatòries

1.1. El sistema sexe-gènere: la socialització i la construcció de la identitat de gènere. Rols i estereotips

1.2. Discriminacions basades en el gènere: sexisme i androcentrisme. Igualtat des de la diferència

1.3. Coeducació: La transmissió de valors des d’una perspectiva de gènere

 

Mòdul 2: Anàlisi de la meva pràctica docent

2.1. El marc normatiu i curricular: trajectòria de la coeducació

2.2. Trencant clixés: igualtat i equitat

2.3. Bones pràctiques coeducatives. Contes, joguines, llenguatges, textos i contextos d’aprenentatge

2.4. Els sabers de les dones. Qui escriu la història i per a qui?

 

Mòdul 3: El llenguatge inclusiu i no sexista

3.1. La construcció del llenguatge

3.2. Com identificar el sexisme en el llenguatge

3.3. Eines i recomanacions per a l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista

 

Mòdul 4: Eines per educar amb perspectiva de gènere

4.1. Models de feminitats i masculinitats

4.2. L’amor romàntic i l’amor amb bons tractes

4.3 Tutoria i orientació acadèmica

4.4. Innovació educativa per la igualtat de gènere

Metodologia

La metodologia que proposem pretén potenciar al màxim les capacitats de les persones participants, combinant treball individual i treball en equip, per afavorir l’intercanvi d’idees i el consens.

Com a punt de partida, plantegem una metodologia amb les següents característiques:

 • Expositiva: Aportant les dades i coneixements per generar interrogants i punts de partida per a elaborar coneixements a partir de la reflexió grupal i de la diagnosi de la pròpia realitat educativa.
 • Participativa i oberta: Les persones receptores han de constituir-se en el nucli de la formació, plantejant-se els diferents temes de tal manera que es generi un intercanvi d’informació i punts de vista entre formadores i participants.
 • Motivadora i vivencial: Per connectar amb les necessitats i interessos de les i els participants i responent a ells, la qual cosa considerem essencial per aconseguir aprenentatges significatius.

Docent/s

Alícia García López

Docent llicenciada en ciències de l’educació, especialitat Psicologia.

Formadora en perspectiva de gènere i desenvolupament sociocomunitari.

Rocío Ruiz Martínez

Doctora en Estudis de Gènere per la Universitat Rovira i Virgili.

 

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

A partir dels materials aportats en la plataforma del curs les persones participants hauran de:

 • Participar activament als diferents fòrums que s’obrin.
 • Aportar reflexions i comentaris crítics i constructius d’acord amb les indicacions formulades per les orientadores.
 • Treballar la coherència en les argumentacions i utilitzar un llenguatge respectuós, inclusiu i no sexista.
 • Superar els qüestionaris de cada mòdul.
 • Elaborar una proposta educativa i/i didàctica amb perspectiva de gènere.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 14/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot