Com integrar, desenvolupar i avaluar la metodologia per projectes. Aportacions als models educatius 

Aquest curs ens servirà per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendrem a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho.

Ensenyar per projectes

50,00 

Objectius

 • Aprendre què significa ensenyar per projectes
 • Comprendre els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes
 • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho i com fer front a les dificultats que ens puguin sorgir
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia

Continguts

Mòdul 1: El treball per projectes

 • El concepte de treball per projectes

Mòdul 2: Teories educatives que avalen el treball per projectes

 • Teories educatives que avalen el treball per projectes
 • Crítiques al concepte de treball per projecte
 • Avantatges i inconvenients d’aquesta metodologia
 • Aportacions als models educatius del treball per projectes

Mòdul 3: El treball per projectes, desenvolupament i avaluació

 • Com integrar el treball per projectes a l’aula tenint en compte l’estructura curricular
 • Com avaluar el treball per projectes
 • Què és i què no és un projecte integrat.

Mòdul 4: Exemples d’èxit i com desenvolupar el treball per projectes a l’aula

 • Exemples d’èxit de centres educatius que utilitzen el treball per projectes
 • Com desenvolupar aquesta metodologia
 • Conceptes a tenir en compte en el moment de l’aplicació

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal. Horari a conveniència del participant.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Marc Troyano Roca

Psicopedagog, Antropòleg, gestor cultural i docent.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran situacions viscudes pels diferents participants del curs, així com les solucions emprades.

Cada participant haurà d’explicar la seva experiència amb aquesta metodologia (si n’ha tingut) i quins aprenentatges n’ha extret, així com amb quins avantatges i quines dificultats s’ha trobat. Si alguna persona no ha tingut experiència prèvia, podrà participar tot fent aportacions en les diferents publicacions al fòrum.

 • Entendre i explicar que significa ensenyar per projectes i com aplicar-ho.

A partir dels materials penjants, i de l’activitat anterior, les persones participants hauran d’explicar en un document què és un treball per projectes i què no ho és. En aquest document també hi ha d’haver els punts bàsics que necessita un projecte per esdevenir un treball per projectes.

 • Fer una valoració crítica al fòrum sobre les diverses teories educatives que analitzen el treball per projectes.
 • A partir dels materials aportats pel professorat del curs cal analitzar de forma crítica com donar un aprenentatge significatiu i motivació a l’alumnat a través de l’educació per projectes.

En aquest exercici caldrà sobretot tenir en compte l’atenció a la diversitat en el moment de començar un projecte. Es donaran eines i recursos per tenir-ho present, així com per mantenir l’atenció i motivació de l’alumnat.

 • Cal crear un document on es valori com integrar el treball per projectes en la programació del curs que cada alumne imparteix.

En aquesta activitat, caldrà que les persones inscrites al curs, valorin quines possibilitats tenen d’implementar el treball per projectes als seus centres educatius, quines dificultats hi poden trobar (altres docents no gaire convençuts amb la metodologia, direcció, horaris, desconeixement, etc.) i com hi podrien fer front.

 • Elaborar un document sobre com integrar de forma positiva les diferents metodologies educatives: gammificació, projectes, aules invertides…, i quines opcions creiem més adequades per a la nostra aula i projecte.
 • Elaborar una unitat didàctica o tema que inclogui el treball per projectes.

En aquest punt els participants han d’escollir una unitat didàctica o tema d’algun dels continguts curriculars de la seva especialitat/curs que toqui explicar en algun dels cursos que imparteixen. L’activitat consisteix a pensar com s’explicarien aquests continguts si s’impartís a través del treball projectes.

El document resultant hauria d’explicar els trets bàsics del projecte, com ara d’on sorgeix l’idea del projecte, si hi participaran altres cursos o docents, quina periodicitat tindria, etc. i conceptes més de desenvolupament com ara quins continguts s’explicarien, quins objectius d’aprenentatge té l’activitat, qui producte final s’aconseguiria i si s’aconseguiria que fos un projecte transversal. En aquesta activitat, a més,  s’ha de fer esment als diferents aprenentatges fets al llarg del curs i, per tant, també cal tenir en compte si el projecte inclourà altres metodologies, atenció a la diversitat, etc.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 21/02/2024. pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil Mètodes acreditat.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot