Felicitació i agraïment del SOC pel nostre ús del català com a llengua vehicular a les accions formatives d’FP

26 d'abril de 2024 Felicitació i agraïment del SOC pel nostre ús del català com a llengua vehicular a les accions formatives d’FP

El Servei de Formació Professional per a lnserció Laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball ens ha contactat per felicitar-nos per fomentar l’ús del català i encoratjar-nos a mantenir les bones pràctiques i compartir-les amb altres centres.

Transcrivim l’escrit rebut del SOC:

Darrerament s’han donat a conèixer dades relatives a l’ús del català en diversos àmbits, i especialment en l’àmbit educatiu, tot concloent la necessitat de reforçar-lo.

En el cas de la Formació Professional subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, s’ha dut a terme una anàlisi de les valoracions que han fet les persones participants en les accions formatives durant l’any passat (FOAP 2022), i també es conclou que s’hauria de millorar i potenciar-ne l’ús.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que el català és la llengua pròpia de Catalunya i normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. Així, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20, defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els nivells educatius.

Es recorda, doncs, que el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular per al desenvolupament de les accions formatives de Formació Professional subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que els materials didàctics elaborats per les entitats beneficiàries han d’estar redactats almenys en català, exceptuant les formacions en idiomes estrangers. Així és com està previst a l’Ordre EMT/170/2018, reguladora del programa FOAP, entre d’altres, en la base 5.8.

Cal tenir present que el coneixement de la llengua catalana és també un factor d’integració social i que millora les possibilitats d’inserció laboral, per la qual cosa la seva carència provoca un desavantatge curricular a l’alumnat.

En el cas de la vostra entitat, els resultats dels qüestionaris mostren que, particularment, esteu per sobre del conjunt de les entitats col·laboradores.

Bústia de Qualificació

Servei de Formació Professional per a lnserció Laboral

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Departament d’Empresa i Treball