Coneix els avantatges de la papiroflèxia: a nivell competencial i de sabers, i també a nivell creatiu i emocional

Aquest curs online de 30 hores pretén mostrar el gran abast de la papiroflèxia, especialment en l’aprenentatge de les matemàtiques. L’objectiu de la formació és donar eines i recursos perquè el docent pugui incloure fàcilment la papiroflèxia o origami a l’aula i sigui coneixedor dels seus avantatges en l’educació de l’alumnat, a nivell competencial i de sabers però també a nivell emocional. La seva component tàctil permet, ja d’entrada, fer palpables i visibles conceptes i processos matemàtics abstractes, i incorpora un vessant lúdic i moments de pau i calma a l’aula. A més, veurem que cada plec que forma part del procés de plegatge d’una figura la transforma en una de nova i dona lloc a l’anàlisi de la transformació del paper i de la seva geometria. Per altra banda, quan ens endinsem en el món de la papiroflèxia i també de les matemàtiques, docents i alumnat ens veiem confrontats a reptes que ens desperten emocions diverses, a les que pot ser profitós posar atenció. Plegar paper pot, per exemple, contribuir a augmentar el nostre nivell de tolerància a la frustració. Prendrem consciència d’aquestes emocions que acompanyen els aprenentatges per veure que aquesta mirada i escolta del moment present els transforma en aprenentatges més significatius.

La papiroflèxia a l’aula garanteix activitats riques en connexions: s’enllacen matemàtiques, creativitat i emocions.

La papiroflèxia en l’aprenentatge de les matemàtiques

70,00 

Objectius

 • Conèixer l’origen de la papiroflèxia, les seves aplicacions pràctiques en l’actualitat i els seus beneficis per a l’aprenentatge de les matemàtiques
 • Aprendre a interpretar les instruccions de plegatge de papiroflèxia
 • Aprendre diferents tècniques de transmissió de la papiroflèxia i discernir quina és la més indicada segons les necessitats del moment
 • Conèixer la simbologia i llenguatge propi de la papiroflèxia
 • Copsar el valor de la papiroflèxia com a eina d’expressió d’emocions
 • Descobrir les matemàtiques que es troben en els models de papiroflèxia
 • Conèixer activitats i projectes de matemàtiques amb papiroflèxia aplicables a l’aula
 • Desenvolupar activitats i projectes propis que integrin la papiroflèxia en la seva activitat docent
 • Detectar els aprenentatges, emocions i preses de consciència generats a partir de qualsevol activitat

Continguts

Mòdul 1: La papiroflèxia

 • Papiroflèxia, dels orígens a les aplicacions tecnològiques actuals
 • Descripció de la papiroflèxia com a llenguatge
 • Tipologies de models

Mòdul 2: Mètodes de transmissió de la papiroflèxia

 • Descripció dels diferents mètodes de transmissió
 • Pràctica de cadascun dels mètodes
 • Avantatges i inconvenients de cadascun dels mètodes

Mòdul 3: Matemàtiques i papiroflèxia

 • Les bases de papiroflèxia com a introducció a les matemàtiques amb papiroflèxia
 • La interpretació dels plecs com a axiomes
 • Presentació de models de papiroflèxia amb aplicació matemàtica directa

Mòdul 4: Projectes de matemàtiques per a l’aula

 • Descripció de les diferents tipologies de projectes
 • Presentació de projectes variats i per franges d’edat diferents
 • Descripció dels passos a seguir per dissenyar un projecte de matemàtiques amb papiroflèxia

Metodologia

Els materials seran dipositats a la plataforma Moodle (formació i acompanyament asincrònic de 24 hores), on, a banda de documentació original preparada per aquest curs, hi haurà enllaços a vídeos de YouTube, conferències, i articles.
Formació, acompanyament i seguiment sincrònic per part de la docent (6 hores) utilitzant el programa Zoom.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

 

Eulàlia Tramuns i Figueras

Dra. en Matemàtiques per la UPC, especialista en matemàtiques amb papiroflèxia.

Certificació

• Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques
• Elaboració del 100% de les activitats proposades
• Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
• Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.

Avaluació de l’aprofitament: 

 • Tots els     mòduls:      recopilació      d’aprenentatges,      preses     de consciència i emocions
 • Mòdul 1: descripció per escrit del procés de plegatge d’un model donat, pas a pas, per veure si l’ús del vocabulari i terminologia en català són
 • Mòdul 2: pràctica del dibuix de diagrames de plegatge d’un model a mà o amb un programa de dibuix
 • Mòdul 3: ompliment de taules després d’analitzar les matemàtiques en el plegatge d’alguns models, per reconèixer l’aparició d’una base concreta i l’ús d’un axioma
 • Mòdul 4:  elaboració  d’un  mapa  mental  d’un  dels  projectes presentats

Avaluació de la satisfacció: 

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot