Com detectar i acompanyar el Trastorn d’Aprenentatge No Verbal a l’aula

El curs sobre el TANV de 30 hores impartit on line en modalitat asíncrona, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TANV.

TANV: El gran desconegut

60,00 

Objectius

 • Identificar els senyals d’alarma del TANV
 • Conèixer els protocols de detecció i abordatge del TANV
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre, per tal de garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TANV
 • Conèixer els principals recursos psicoeducatius per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat amb TANV

Continguts

 • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb TANV
 • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a l’alumnat amb TANV
 • Elaboració de Plans Individualitzats per alumnes amb TANV

Metodologia

El model d’aprenentatge en línia s’orientarà cap al desenvolupament de competències específiques i transversals, així com de l’autonomia a l’estudi. En aquest sentit, és necessària una implicació de l’estudiant que inclogui la revisió crítica dels materials i els recursos de la bibliografia, l’estudi sistemàtic dels continguts, la reflexió sobre els casos i problemes plantejats, la resolució de les activitats planificades, la recerca, anàlisi i elaboració d’informació, etc. El professorat tindrà la funció de guia d’aquest aprenentatge, però s’exigirà a l’estudiant que participi, opini, resolgui, consulti i posi en pràctica tot allò que ha après.

Formació asincrònica amb la plataforma moodle.

Docent/s

Lídia Arroyo Navajas

Psicopedagoga, Logopeda, Mestra de Pedagogia Terapèutica i professora a la VIU. Especialista en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • L’avaluació de l’aprofitament consistirà en una aplicació pràctica dels continguts a l’aula
 • Descriure els senyals d’alarma principals que s´exposen al cas Pràctic
 • Argumentar la descripció d’aquests senyals d’alarma
 • Elaborar un pla d’intervenció a l’aula que faciliti i possibiliti l’accés al currículum d´un alumne amb TANV

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Realització de totes les tasques de manera satisfactòria.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 18/10/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot