Prevenció i detecció de possibles situacions de risc i de vulnerabilitat mental a l’aula

La salut mental esdevé una realitat fonamental per al desenvolupament sa i positiu de la persona i la seva adaptació a l’entorn present i futur. Malauradament, en els darrers anys observem un augment significatiu dels trastorns psicològics en totes les franges d’edat. Les xifres ens diuen que un de cada quatre infants pateix o patirà un trastorn mental en el proper any.

Davant aquesta situació, l’entorn escolar i la pròpia aula són un espai privilegiat per treballar el concepte de salut mental, de la manera més àmplia possible entre el nostre alumnat. Els docents tenim l’oportunitat d’oferir entorns potenciadors de salut mental i patrons de gestió positiva del món interior i de les vivències d’infants i adolescents. Des de l’aula podem també fer una gran tasca de prevenció i detecció de possibles situacions de risc i de trastorns mentals.

En aquest curs ens plantegem l’objectiu de crear un espai per compartir reflexions, adquirir un marc teòric consolidat i proporcionar eines i recursos per treballar i afavorir la salut mental a l’aula i a l’entorn escolar. Clàssica és ja aquella definició de l’OMS que defineix la salut mental com quelcom molt més ampli que l’absència de trastorn.

Curs online de 30 hores de durada.

Salut Mental i entorn escolar

70,00 

Objectius

 • Conèixer i aproximar-se a una definició amplia i global del concepte de salut mental.
 • Prendre consciència de la pròpia realitat personal com a docent i la seva importància en el camp de la salut mental.“Cuidem-nos, per cuidar”.
 • Adquirir estratègies i recursos per crear un clima a l’aula afavoridor d’un desenvolupament integral positiu en l’alumnat.
 • Reconèixer els principals indicadors i senyals de possible trastorn mental.
 • Conèixer els trastorns mentals a partir de la seva classificació i els criteris per descriure’ls.
 • Apropar-se a la realitat del treball terapèutic i l’orientació psicològica.
 • Reflexionar sobre el paper de l’educador/a en l’acompanyament en el camp de la salut mental.

Continguts

La salut mental

 • Una definició àmplia i global. Molt més que l’absència de trastorn.
 • Criteris de salut mental.
 • Factors i patrons afavoridors d’un desenvolupament sa i positiu.
 • Realitat, mites i estereotips en salut mental.

El trastorn mental

 • Definició del trastorn mental.
 • Classificació i descripció dels principals trastorns mental: DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) i CIE (Classificació Internacional de Malalties).
 • Indicadors i senyals de trastorn mental.
 • El trastorn mental en les diferents etapes evolutives de la infància i l’adolescència.

Contextos educatius i salut mental.

 • Innovació educativa i metodologies afavoridores.
 • Condicions i actituds de creixement personal.
 • Estratègies i patrons d’afrontament de sofriment i malestar psicoemocional.
 • El paper del docent i el risc del Burn out. Cuidem-nos per cuidar.

L’aula: I ara què fem?

 • Estratègies de prevenció, de detecció i d’intervenció des de l’entorn escolar.
 • Eines d’actuació davant:
  • -Estats d’ànim i depressió.
  • -Ansietat.
  • -Estrès-Dol i pèrdua personal.
  • -Addiccions.
  • -Prevenció de suïcidis.
  • -Trastorns de personalitat.
  • -Altres…

Metodologia

Curs online.

Des del curs presentem un marc conceptual de la Salut Mental a partir de diferents documents i recursos. Es plantejaran activitats i interaccions que permetin als participants la seva aplicació i implementació en l’activitat docent a l’aula i en el dia a dia dels centres educatius.

Docent/s

Pere Muñoz Sellart

Mestre, psicòleg, educador social i professor a la UOC.

Postgrau en Estratègies d’aprenentatge.

Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participació activa en el fòrum de discussió, on s’intercanviaran i es comentaran experiències reals.
 • Discussió de casos
 • Disseny d’una estratègia de prevenció i sensibilització.
 • Elaboració i lliurament d’un portafolis d’aprenentatges que reculli els aprenentatges, les reflexions i les sensacions del seu autor.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80 % del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades de manera satisfactòria
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Superació de les activitats digitals al final de cada mòdul

Lliurament correcte i superació de l’activitat de síntesi.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 14/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot