Com esdevenir un docent líder i motivar el teu equip 
Aquest curs online de 30 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent líder, al que forma part d’equips de presa de decisió del centre educatiu o bé en vol formar. S’estableix un primer contacte amb el Coaching amb l’objectiu d’aprendre els seus principis i funcionament. Es coneix les possibilitats d’aplicació en equips docents i els resultats de gran motivació que desperten en tota la comunitat educativa.
El docent líder es converteix en un verdader guia del seu equip, el qual sap oferir la motivació que es necessita en cada moment, establint una relació directa amb l’èxit educatiu i en la transformació educativa.
Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del Coaching com a eina de modificació d’entorns educatius.

Coaching en entorns educatius: Aplicació en equips docents

60,00 

Objectius

• Aprendre què és el coaching, els seus principis i el seu funcionament.
• Reflexionar sobre com ens comuniquem i què transmetem als altres amb l’objectiu de canviar realitats.
• Descobrir el potencial de l’ús de les tècniques del coaching per canviar entorns educatius.
• Entendre la comunicació assertiva com una eina amb un gran potencial per incentivar la motivació de tota la comunitat educativa.

Continguts

Mòdul 1: Recorregut històric i contextualització.

1.1. Recorregut històric del coaching.
1.2. Què és el coaching i quins son els seus principis.
1.3. Camps d’aplicació i rols.

Mòdul 2: Coaching en entorns educatius.

2.1. El director líder.
2.2. Liderar centres que aprenen.
2.3. Convivència, benestar i motivació.

Mòdul 3: Aplicació del coaching en equips docents.

3.1. Motivar per liderar el canvi.
3.2. Tècniques d’aplicació en la gestió de grups.
3.3. Estratègies de comunicació assertiva mitjançant el coaching.

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

• Elaboració del 100 % de les activitats proposades
• Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
• Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Avaluació de l’aprofitament

  • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models de comunicació i reflexionar sobre el seu impacte en l’entorn educatiu.
  • A partir de l’exposició d’un cas justificar quines estratègies es poden posar en pràctica en equips docents per fomentar la motivació i cohesió basant-se en el coaching.
  • Partint d’un cas fictici, elaborar un Pla d’Actuació per a planificar estratègies per motivar a l’equip docent.
  • Elaborar un pla estratègic d’avaluació de la tasca del docent amb relació a situacions reals de motivació de l’equip en centres educatius.

Avaluació de la satisfacció

  • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
  • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

 

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot