Curs pensat per a docents que estan en procés de presentar el projecte de direcció i que s’han presentat, o volen presentar-se, a alguna vacant de direcció

Farem la tutorització de l’elaboració del Projecte de Direcció d’un centre educatiu durant 8 mesos en modalitat on line.

Aquesta formació es basa en dotar a l’alumne de les eines, els mètodes i les estratègies per crear i presentar in Projecte de Direcció basat en aquests referents normatius.

 • Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC)

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DDiPDPD)

Resolució EDU/3727/2021, de 16 de desembre*, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE)

Reial Decret 894/2014, de 17 de octubre, en el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva.

Inscripció

Inscripció individual Inscripció grup de 2 Inscripció grup de 3

Objectius

 • Conèixer el procés d’accés a la direcció d’un centre educatiu tot considerant el paper que hi té el Projecte de Direcció
 • Analitzar l’entitat del Projecte de Direcció i considerar diverses maneres de concebre’l.
 • Conèixer els components que conformen el Projecte de Direcció d’acord amb allò establert al Decret 155/2010
 • Elaborar una planificació del procés a seguir en l’elaboració del PdD
 • Aprendre a elaborar una diagnosi d’un centre educatiu
 • Aprendre a formular objectius de millora d’un centre educatiu, a desplegar-los en plans d’acció i a fixar indicador de progrés i d’assoliment.
 • Establir relacions entre l’elaboració del PdD, la construcció de lideratge distribuït i el creixement professional en l’exercici del càrrec.
 • Elaborar el Projecte de Direcció.
 • Preparar i simular la presentació del Projecte de Direcció davant la comissió de selecció

Continguts

Mòdul 1: El Projecte de Direcció a Catalunya

L’accés a la direcció a la LEC i al Decret 155/2010

Entitat del Projecte de Direcció

Fonaments legals del Projecte de Direcció a Catalunya

Maneres de concebre el Projecte de Direcció

Estructura del Projecte de Direcció

Mòdul 2: Components del Projecte de Direcció

Introducció

Diagnòstic

Objectius

Desplegament: dels objectius als plans d’acció

Temporalització

Indicadors

Organització del centre

Lideratge

Participació de la comunitat

Retiment de comptes

Relació dels continguts del mòdul 2:

Unitat 1.- L’avaluació del centre: conèixer per avançar

Fonaments de l’avaluació de centres educatius

Principis, processos i modalitats d’avaluació per a la millora

Com dur a terme l’avaluació institucional: eines i recursos

Avaluació de programes formatius, de l’alumnat i del professorat

Unitat 2.- Autonomia, processos de millora i retiment de comptes

Els processos de millora als centres educatius

Planificació estratègica: finalitat, sentit, fases i processos

Establiment d’indicadors de progrés: tipologia i utilització

SIC. Els Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya

Retiment de comptes en marcs d’autonomia institucional

Unitat 3. El Projecte de Direcció: sentit i components

Anàlisi del context i diagnòstic del centre.

Identificació i formulació d’àrees i objectius de millora.

Selecció d’estratègies i desplegament d’actuacions

Establiment d’indicadors de procés i de resultats

Delimitació de plans d’acció: actuacions, recursos, delimitació de  tasques i responsabilitats, temporització….

Estructura i organització del centre orientada a l’assoliment dels objectius.

Lideratge distribuït

Seguiment i avaluació del projecte. Mecanismes de retiment de comptes

Unitat 4. El Projecte de Direcció: elaboració, presentació i defensa

Fases, actuacions i temporització

Recursos i instruments

Formalització: aspectes tècnics, formals i estètics

Presentació del PdD davant la Comissió de Selecció

Defensa del PdD davant amb la Comissió de Selecció

Mòdul 3.- Elaboració tutoritzada del Projecte de Direcció:

Procés d’elaboració. Actuacions i Fases

Temporalitat

Protagonistes

Aspectes formals

Mòdul 4: Presentació del PdD davant la Comissió de Selecció

Preparació del guio d’exposició

Elaboració de la presentació gràfica

Gestió del temps

Intervenció davant la Comissió

Avaluació del Projecte de Direcció.

 

Rubrica d’avaluació a l’annex 1

Metodologia

Curs teòrico-pràctic en modalitat on line amb sessions grupals síncrones, sessions individuals asíncrotes i treball dirigit dels estudiants, amb tutoria individual i grupal a càrrec del formador/a

10 sessions grupals síncrones, en directe, per videoconferències a través de Meet de 4 h. de durada, en les quals s’exposaran els fonaments del PdD, se n’analitzaran exemples i es consideraran les bases per a l’elaboració tutoritzada.

10 hores de formació asíncrona (tutorització personalitzada a l’estudiant) a través de la plataforma Meet.

70 hores de treball personal de l’estudiant per a l’elaboració de les diverses parts del Projecte de Direcció, amb feed-back a carrer del formador/a a través de Moodle, correu electrònic i whatsapp. Es tracta de la part essencial del curs atès que l’estudiant va elaborant les diverses parts del PdD amb l’acompanyament del formador/a

Calendari i contingut de les sessions síncrones.

Sessió 1. Dissabte, 15 d’octubre de 2022

El Projecte de Direcció en el procés d’accés al càrrec

Les motivacions per al càrrec directiu.

Sessió 2. Dissabte 22 d’octubre de 2022

Entitat i components del Projecte de Direcció

Procés d’elaboració del Projecte de Direcció

Sessió 3. Dissabte 29 d’octubre de 2022

Diagnosi actualitzada del centre

Sessió 4. Dissabte, 12 de novembre de 2022

Objectius, actuacions i concrecions organitzatives. On line

Sessió 5. Dissabte, 3 de desembre de 2022

Indicadors d’avaluació i lideratge distribuït

Sessió 6. Dissabte, 14 de gener de 2023

Lideratge distribuït

Sessió 7. Dissabte, 11 de febrer de 2023

Anàlisi i revisió del Projecte de Direcció

Sessió 8. Dissabte, 15 d’abril de 2023

Estructura i organització de la presentació

Exposició i defensa del PdD davant la Comissió i el Consell Escolar

Sessió 9.  Dissabte 6 de Maig de 2023

Simulació de la presentació a la Comissió de Selecció.

Sessió 10. Dissabte 20 de maig de 2023

Accés al càrrec, exercici de la direcció i construcció de lideratge

Idees finals per a futurs directius

Docent/s

Agustí Rubio Bernabeu

Llicenciat. Professor de Secundària

Ma. Mercè Berengueras Pont

Llicenciada. Inspectora d’educació

Samuel D. Valls Montagut

Llicenciat. Professor de Secundària

Josep Bofill Déu

Llicenciat. Mestre de Primària

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

Avaluació de Resultat

S’avaluarà la qualitat i l’adequació del Projecte de Direcció elaborat d’acord amb una rúbrica d’avaluació. Contribueix en un 40% a l’acreditació de l’aprofitament.

Avaluació del Procés de Realització

S’avaluarà el progrés de l’estudiant al llarg del període d’elaboració, la interacció amb el formador, la instrucció de canvis i la millores a partir dels suggeriments rebuts. Contribueix en un 30% a l’acreditació de l’aprofitament.

Avaluació de la competència

S’avaluarà la competència dels estudiants en l’elaboració de la presentació, en l’exposició davant del tribunal i en la resposta a les qüestions plantejades per formador/a i pels companys/es de formació. Contribueix en un 30% a l’acreditació de l’aprofitament.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 19/10/2022 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot